Deze website is een initiatief van de vrederechter en
de griffie van het vredegerecht van het kanton Zandhoven.

Zij willen zo een deur openen voor wie op zoek is naar informatie of benieuwd is naar de werking van het vredegerecht.

Het is rechters en griffiers evenwel verboden om adviezen te geven (art.297 Ger.W.).

Wetten veranderen voortdurend, ook wat de vredegerechten betreft. Een actuele volledigheid wordt hier niet gewaarborgd en is ook de bedoeling niet.

Deze website is gerealiseerd door webdesigner Blitzmedia, met eigen middelen van de vrederechter en de griffieleden, zonder tussenkomst van de overheid. De collega's van het kanton Mechelen waren het lichtend voorbeeld.

   
 
www.blitzmedia.be